Een momentopname

Inleiding

Bijgaand in het kort enkele voortgangsberichten m.b.t. de in voorbereiding en/of uitvoering zijnde programma’s en projecten in het kader van het (regionaal) oplossen van de diverse SO-knelpunten op weg naar de SO-functie in toekomstperspectief.

Programma SO-GVA

Het programmaplan SO-GVA is in uitvoering en de voorbereidingsfase loopt ten einde.

Alle actielijnen zijn op dit moment actief bezig en er wordt vanuit een 7-tal ANDERS thema’s gewerkt aan een duurzaam toekomstperspectief voor de SO binnen de regio Gooi-Vechtstreek-Almere.

In augustus 2020 is in het Bestuurlijk Overleg groen licht gegeven voor de uitbreiding van het programma met het 7e ANDERS thema: ANDERS Dokteren. Daarmee is het programmaplan definitief vastgesteld en de voorbereidingsfase afgesloten. Het programma SO-GVA is LIVE en met de kick-off van 21 september j.l. met toelichting door Eveline van Opstal (SO, medisch programmamanager) en Mariët de Zwaan (penvoerder) is het startsein gegeven om ‘vol gas’ met de actielijnen aan de slag te gaan.

Capaciteitsorgaan

Het Capaciteitsorgaan gaat definitief een Capaciteitsrapport (incl. raming) op regioniveau uitvoeren als pilot. De regio Gooi-Vechtstreek-Almere is gevraagd om als pilot te participeren (e.e.a. hangt nauw samen met het programma SO-GVA). Binnenkort meer over dit unieke Koploperprogramma waaraan we actief gaan deelnemen.

SO en Zorgdata

Er ligt een uitnodiging om via Webinarprogrammering te participeren met diverse partijen (en andere regio’s) om samen een aanpak te definiëren voor een dynamische Zorgdatabase rond kwetsbare doelgroepen en ouderen. Waarmee de SO/regio toekomstgericht analyses kan maken over de ontwikkeling van de zorgvraag in de regio. De regio Gooi-Vechtstreek-Almere heeft de mogelijkheid om met twee deelnemers te gaan participeren.

Studiereis Scandinavië

Vanuit het SO-GVA programmakernteam zijn 2 stafmedewerkers (verkenners) in het voorjaar meegegaan op studiereis naar Scandinavië om daar aanvullende informatie en inspiratie op te halen die mogelijk in het SO-GVA programma bruikbaar zou kunnen worden ingepast. In het 4e kwartaal verwachten we de eerste uitwerkingen van de opbrengsten te kunnen delen als input voor binnen de actielijnen. Zie ook www.sog2025.nl voor een eerste indruk.

Van knelpunten, vraagpunten en/of speerpunten
naar programmaplan SO-GVA

In de periode oktober-november-december 2019 hebben we met hulp van de SO’s uit de deelnemende zorginstellingen aanwezige knelpunten, vraagpunten en/of speerpunten rond de “SO-functie in toekomstperspectief” uitgewerkt en vertaald naar een aantal gezamenlijke SO opgaven. Deze gezamenlijke opgaven zijn in samenspraak met de bestuurders door zorgkantoor Zilveren Kruis omarmd en daarmee als regionaal knelpunt vastgesteld, waarmee extra middelen beschikbaar zijn gekomen.

Op basis van dit besluit heeft het zorgkantoor vervolgens in overleg met de regionale bestuurders een penvoerder aangewezen. Inovum is de penvoerder, waarbij Mariët de Zwaan belast gaat worden met de bestuurlijke coördinatie en uitvoering van het meerjarige projectenprogramma SO-GVA.

Naast de penvoerder is er ook een kassiersfunctie ingericht die zal zorgdragen voor het beheer en een verantwoorde uitgave van toegekende middelen. De bestuurders houden samen toezicht op het middelen-beheer en de uitgaven. Het zorgkantoor reikt de kaders aan voor de werkwijze en de vorm en inhoud die moet worden gegeven aan de verantwoording van de ingezette middelen. Er komt een verantwoordingskader voor de programmapartners.

Deskresearch

Er is een start gemaakt met een deskresearch en er wordt vanuit het programma-kernteam continu gezocht naar literatuur, publicaties en/of artikelen over de SO-functie in ontwikkeling. Er komt zo een behoorlijke database met relevante documenten beschikbaar.  We nodigen alle betrokkenen uit om aanvullende relevante bijdragen in deze aan te leveren. Zo bouwen we een kennisbank op rond de SO-functie in toekomstperspectief. Deze SO-kennisbank wordt voor alle programmapartners (digitaal) toegankelijk gemaakt.

Erasmus onderzoek

Als onderdeel van de voorbereidingsfase is er intensief overleg geweest met de Erasmus Universiteit in Rotterdam over de uitvoering van een Regioscan en aansluitend daarop een aanvullend ‘actie-onderzoek’ gekoppeld aan een in de regio gekozen SO-speerpunt van ontwikkeling. Dit actie-onderzoek wordt heel praktisch ingericht en sluit nauw aan op de vraagstukken die wij in deze regio gaan formuleren. Uiteindelijk zullen we aan de deelnemers van het programma SOG-GVA de keuze voorleggen om rond een bepaald thema een ‘pilot’ project uit te gaan voeren middels actie-onderzoek. Dit pilotproject wordt door de Erasmus onderzoekers begeleid, waarbij wij doel- en resultaatgericht gebruik kunnen/zullen maken van en de onderzoeksbevindingen. Tevens kunnen we beschikken daarmee ook over de bevindingen van de ‘pilot’ projecten uit zo’n 12 andere regio’s.

Vooruitlopend op het actie-onderzoek heeft de Erasmus eerst de Regioscan GVA afgerond en kunnen we sinds het voorjaar van 2020 beschikken over de vastgestelde eindversie van de rapportage over de Regioscan bevindingen. Deze eindversie is inmiddels ook aan alle SO’s van de programmapartners digitaal aangeboden. Het programmakernteam draagt er zorg voor dat – in samenspraak – de relevante thema’s vanuit de Regioscan worden overgenomen om te verwerken in het programmaplan SO-GVA.

VWS Langdurige Zorg

Parallel aan de afstemming met de Erasmus Universiteit is ook contact gezocht met VWS om af te stemmen met landelijk ingezette beleidslijnen. De komende periode zal er meer duidelijkheid komen over de beleidslijnen en de wijze waarop we daar vanuit onze regionale aanpak op kunnen aansluiten. Eind november’19 waren we met het programmateam vanuit de regio Gooi/Vechtstreek/Almere aanwezig op de landelijke bijeenkomst in Utrecht (bij Vilans).

Mocht er belangstelling zijn voor de uitkomsten van deze bijeenkomsten, ga voor meer info:

https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/netwerkbijeenkomst-duurzame-medische-zorg/

In het voorjaar van 2020 zijn deze fysieke bijeenkomsten tijdelijk gestopt vanwege het coronavirus en zijn de contacten allemaal digitaal voortgezet. De opbrengsten vanuit deze bijeenkomsten worden in het regiehoudersoverleg ingebracht en besproken zodat iedereen goed aangesloten blijft.

Durf te vragen

Deze nieuwsbrief kan mogelijk vragen oproepen of aanleiding geven tot reacties die van belang kunnen zijn om de aanpak en/of inhoud van het (meerjarige) projectenprogramma SO-GVA inzake regionale SO-vraagstukken verder te verbeteren. Wij nodigen u daarom van harte uit om uw vragen met ons te delen.  Een programma(kern)team is beschikbaar voor ondersteuning in de breedste zin van het woord.

Eveline van Opstal is als SO actief in de rol van (medisch) programmamanager en maakt deel uit van het programma-(kern)team. Daarnaast vervult Eveline de rol van voorzitter van de SO-regiegroep waarin de SO’s, die bereid zijn gevonden als kartrekker van een actielijn, in samenspraak de regie (afstemming) binnen het programma SO-GVA bewaken. En de afstemming van het programma SO-GVA met andere lopende programma’s (RZV-GVA, RZA-GVA en JZJP-OZ).

U kunt het programmakernteam SO-GVA bereiken via:

Ook kun u voor vragen rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat via Inge van Zijl / i.vanzijl@inovum.nl / +31355888402.

In de volgende nieuwsbrief zal het programmakernteam zich nog eens wat uitgebreider aan u voorstellen.

Deel dit bericht!

Meer weten over het programma Specialist Ouderengeneeskunde in Toekomstperspectief?

We komen graag met je in gesprek!