Verbinder binnen het netwerk

Het programma SO-GVA heeft tot doel het realiseren van duurzame medische zorg, behandeling en ondersteuning aan kwetsbare doelgroepen en ouderen in een regionaal verband. Zes actielijnen geven overzicht en inzicht in de huidige werkwijzen en via een scenario analyse zicht op de ouderenzorg in 2030. Het richtinggevende scenario schetste de mogelijkheden en kansen van netwerkzorg. Vanuit een netwerk van professionals op het gebied van zorg en welzijn is er aandacht voor, en actieve inzet op preventie, eigen verantwoordelijkheid, technologie en maatschappelijke participatie. Waarbij de specialist ouderengeneeskunde de expert is als het gaat om netwerkgeneeskunde in de ouderenzorg.

Netwerkzorg

Het netwerk zelf is een belangrijke succesfactor. De eerste stap in het realiseren van netwerkzorg is het versterken van de regionale samenwerking. Binnen de regio Gooi, Vechtstreek en Almere hebben de specialisten ouderengeneeskunde de ambitie uitgesproken om de regionale samenwerking en positionering van SO’s verder vorm en inhoud te gaan geven. Om deze ambities te realiseren is een ‘regionale SO-werktafel’ opgericht om zo een professioneel SO-netwerk te vormen en de medische adviesfunctie te borgen in de regio. Vanuit deze regionale SO-werktafel willen de specialisten ouderengeneeskunde voor de lange termijn een gezamenlijke rol vervullen bij het geven van adviezen, het hebben van inspraak en medezeggenschap bij het vormgeven van de regionale ouderenzorg van morgen.

Missie

“Wij gaan voor hoogwaardige kwaliteit van de ouderenzorg in de regio ongeacht de plaats en/of het verblijf van de cliënt/bewoner.”

Bij deze missie horen de volgende ambities

 • We bereiken verbinding door krachten te bundelen – spreken met 1 stem
 • We leveren zinnige zorg in het netwerk – over muren van zorgorganisaties heen
 • We borgen regionale kennis- en expertisedeling – vinden, ontwikkelen en delen 
 • We realiseren en borgen taakzuiverheid – de juiste dingen doen

Relevantie

De toegevoegde waarde van de regionale SO-werktafel is het betrokken zijn bij regionale vraagstukken vanuit SO-kennis en expertise en daar ook invloed op hebben. De SO wordt hiermee de verbinder in het netwerk.

 • Op het juiste moment, de juiste expertise aan tafel namens alle SO’s uit de regio, hierdoor:
  • Sluiten besluiten inhoudelijk beter aan op de werkvloer
  • Gaat de implementatie van de besluitvorming sneller
  • Ontstaat samenhorigheid en synergie onder de SO’s van de verschillende organisaties in de regio.
 • De werktafel is een expertiseklankbord voor behandelaren en besturen
 • De werktafel werkt daarbij vanuit de kernwaarden evenwaardig, transparantie, verbindend, onderzoekend en vernieuwend.

Aanpak

Om het hogere doel van de hoogwaardige, plaats onafhankelijke ouderenzorg in de regio via netwerkzorg te organiseren is een aanpak geformuleerd waarbij het doel leidt tot lange termijn activiteiten, 3-jaars activiteiten, jaardoelen en vervolgens tot kwartaaldoelen.

Lange termijn activiteiten

 1. Creëren van een super enthousiast patiëntsysteem en tevreden collega’s uit het netwerk
 2. Opbouwen van nationale reputatie door onze best practice in de regio
 3. Werven en ontwikkelen van de beste specialisten ouderengeneeskunde
 4. Koploper zijn op het gebied van wetenschap en innovatie
 5. Wij hebben als specialisten ouderengeneeskunde werkplezier: we hebben het leuk samen omdat we vanuit de inhoud impact realiseren

Vervolg

Met de totstandkoming van een SO-werktafel in regioverband wordt de basis gelegd voor het structureren en verduurzamen van de SO-inbreng rond SO-vraagstukken. Daarbij brengt de SO-werktafel de denkkracht van de Specialisten ouderengeneeskunde samen en in dialoog met bestuurders en overige belanghebbenden. Waarbij het centrale beleidsthema ‘duurzame medische zorg’ vanuit verschillende speerpunten mede vorm en inhoud krijgt door de inbreng van de Specialisten ouderengeneeskunde.

De SO-werktafel is vooral een stap naar een regionaal professioneel netwerk van Specialisten ouderengeneeskunde voor gezamenlijke denkkracht, inspraak en zeggenschap.

Leden so-werktafel