Specialisten ouderengeneeskunde in regio Gooi, Vechtstreek en Almere schetsen toekomstscenario over de ouderenzorg in 2030

Ontwikkelingen als vergrijzing en ontgroening zetten de betaalbaar- en toegankelijkheid van zorg en welzijn voor (kwetsbare) ouderen steeds verder onder druk. Deze en andere, mogelijk zelfs nog onbekende, ontwikkelingen vragen om een radicaal andere zienswijze op de toekomst van de ouderenzorg. Met behulp van een scenario analyse ontwikkelden zorgprofessionals van ouderenzorgorganisaties in de regio Gooi, Vechtstreek en Almere een beeld over hun mogelijke positie en rol in en de weg naar de ouderenzorg in 2030. Het scenario vormt een concreet startpunt om vanuit de huidige werkelijkheid toe te werken naar een toekomstige werkelijkheid. Het richtinggevende scenario en de stappen om hier te komen, delen we als regio graag met anderen, om zo van elkaar te blijven leren.

Om te anticiperen op de ontwikkelingen in de langdurige zorg werken elf grotere, middelgrote en kleinschalige ouderenzorgorganisaties binnen de regio Gooi, Vechtstreek en Almere samen in het programma “specialist ouderengeneeskunde in toekomstperspectief” (SO-GVA). Het programma heeft tot doel het realiseren van duurzame medische zorg, behandeling en ondersteuning aan kwetsbare doelgroepen en ouderen in een regionaal verband. Door het ontwikkelen en inzetten van praktische en/of innovatieve werkwijzen blijft kwalitatief goede zorg in de regio beschikbaar voor iedereen. Uniek is de hoofdrol voor specialisten ouderengeneeskunde (SO) in dit programma. Zeven actielijnen geven overzicht en inzicht in de huidige werkwijzen met uitzicht op de ouderenzorg in 2030. ANDERS kijken, denken en doen is hierbij het uitgangspunt. Aan elke actielijn is een actieteam verbonden met een specialist ouderengeneeskunde als regiehouder. Met de toekomstverkenning, middels de eerder genoemde scenario analyse, als overkoepelend traject.

Aanpak

De daadwerkelijke impact van onder meer de toenemende vergrijzing, de personele tekorten en technologische ontwikkelingen blijft ongewis. Tegelijkertijd staan we als samenleving, politiek, zorgorganisaties én zorgprofessionals voor grote keuzes. In dit artikel schetsen wij aan de hand van een scenario-analyse een beeld van deze te maken keuzes. Daarbij is de aanpak en de uitkomst in de vorm van een richtinggevend scenario geen exacte wetenschap. De toekomst van de ouderenzorg in de regio Gooi, Vechtstreek en Almere is en blijft onzeker. Toch geeft het richtinggevende scenario handvatten om naar de toekomst te kijken, discussies op gang te brengen en hierop te anticiperen. Zodat (zorg)professionals in gemeenschappelijkheid vandaag gericht aan de slag kunnen met de
ouderenzorg van morgen.

Om tot een richtinggevend scenario te komen, doorliep het SO-GVA programma verschillende stappen.

Download de pdf via de knop hieronder om het volledige artikel te lezen.

Deel dit bericht!

Meer weten over het programma Specialist Ouderengeneeskunde in Toekomstperspectief?

We komen graag met je in gesprek!