De SO-functie in toekomstperspectief

Aanleiding voor het SO-GVA programma was het groeiende tekort aan specialisten ouderengeneeskunde. Dit tekort wordt de komende jaren alleen maar groter door enerzijds de hoge uitstroom en anderzijds de onvervulde opleidingsplaatsen. Om in de toekomst duurzame medische zorg, behandeling en ondersteuning te kunnen blijven bieden, moet er iets veranderen.

Het SO-GVA programma verkende de huidige werkwijze van de specialisten ouderengeneeskunde en beoogde daarmee een duurzaam toekomstperspectief te creëren voor deze specialistische doelgroep. Binnen het SO-GVA programma werden actielijnen opgesteld die ieder een (korte) termijn visie opstelden. Afhankelijk van de doelstelling voerde iedere actielijn een pilot uit van meerdere maanden of enkele jaren.

Afronding programma

In december 2021 werden de resultaten van de verschillende actielijnen gevat in beleidsadviezen. In het eerste half jaar van 2022 zijn deze beleidsadviezen successievelijk behandeld in het bestuurlijk netwerkoverleg (BNO), deze namen op basis van de adviezen besluiten. Bij de actielijnen staan per actielijn de verschillende notities met het beleidsadvies en het uiteindelijke besluit.

Regioscan Gooi, Vechtstreek en Almere

Als onderdeel van het SO-GVA programma maakte de Erasmus School of Health Policy & Management een scan van de regio Gooi, Vechtstreek en Almere (GVA). De regioscan maakte de regionale problematiek en mogelijkheden voor regionale aanpak van zorg in ouderen inzichtelijk. Naast het beschrijven van de demografische ontwikkeling en de ontwikkeling in het zorgaanbod, behandelt de regioscan ook de lopende initiatieven in de regio.

PROGRAMMA-KERNTEAM


MARIËT DE ZWAAN, Penvoerder

GODFRIED VERKERK, Plaatsvervangend penvoerder

EVELINE VAN OPSTAL, Medisch programmaleider

JAN HENDRIKS, Programma-management

INGE VAN ZIJL, Programma-ondersteuner