SO en Taakzuiverheid

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Inleiding

Regionale taaktoedeling: SO en Taakzuiverheid”

De laatste jaren worden specialisten ouderengeneeskunde belast met extra taken, waardoor taakvervuiling op de loer ligt. Een groot deel van deze taken kan overgenomen worden door andere disciplines. Denk hierbij aan verpleegkundig specialist die een anamnese afneemt of een lichamelijk onderzoek doet. Dit creëert ruimte voor de specialist ouderengeneeskunde om zich te richten op complexe zorgvragen en –handelingen. In deze actielijn hebben we de taakzuiverheid van de SO onder de loep genomen.

Taakzuiverheid van de SO staat in de praktijk onder druk door vier praktijkfenomenen:

 1. Ongewenste taken die op het werkbord van de SO terecht komen
 2. (te) Veel neventaken die op het werkbord van de SO komen
 3. Niet-exclusieve taken die (te) veel op het werkbord van de SO blijven
 4. De continue uitbreiding van regietaken door de verdere professionalisering van het vak naar netwerkzorg waarbij input van het veld noodzakelijk is.

Resultaten

Vanuit de hypothese: ‘de SO-capaciteit kan worden vergroot door de taakzuiverheid van de SO-functie te optimaliseren’, is uitgebreid onderzoek gedaan naar de ervaren kerntakenopbouw en de aanwezigheid van taakzuiverheid. Daarbij is gebruik gemaakt van interviews, enquêtes en intensief deskresearch waarbij ervaringen en eerder opgedane kennis ook in andere regio’s zijn gebruikt.

Het blijkt dat op een aantal onderdelen van de taakzuiverheid (waaronder efficiency, effectiviteit en efficacy) verbeteringen nodig zijn. De SO kerntaken staan onder druk en de SO’s ervaren een toenemende werklast. Veel taken zijn oneigenlijk of onvoldoende toegedeeld, er zijn veel neventaken en er komen steeds meer taken bij vanuit de behoefte bij de SO’s om de betrokken oudere centraal te stellen in het werk.

Aanbevelingen

Vanuit het onderzoek komt de actielijn ‘Anders Werken’ als het gaat om taakzuiverheid tot de volgende aanbevelingen:

 1. Brede oriëntatie op (de oorzaken van) taakonzuiverheid.
 2. Inzicht en optimalisering van toedeling van regie-en netwerktaken bijvoorbeeld door tijdelijke inzet van tijdregistraties.
 3. Optimalisering van de samenwerking, taaktoedeling en inzet van PA, VS, basisarts, GZ psycholoog).
 4. Optimalisering van functionele ‘artsen’ samenwerking (SO’s, Huisartsen, Med. Specialisten), zodat er geen dubbele taken worden gedaan.
 5. Faciliteiten rond medisch secretariële en administratieve taken.
 6. Meer gestandaardiseerd en protocollair werken binnen de SO-zorgprocessen (o.a. zorgpaden).
 7. ECD-toegangen gebruik van meerdere ECD’s in de regio eenvoudig toegankelijk maken.
 8. Meeweten van SO’s bij de uitbreiding van het takenpakket (projecten/neventaken).
 9. Vooralsnog hebben we slechts indicatief naar de effecten van taakzuiverheid gekeken. Een businesscase over de opbrengst van taakzuiverheid zou een mogelijke en logische vervolgstap zijn bij verdere uitwerking van dit thema.

Besluit

De aanbevelingen vragen om een concreet vervolg. Daarom is besloten om het beleidsthema ‘taakzuiverheid’ met prioriteit te agenderen voor het regionaal overleg in de SO-werktafel. Ook is besloten om aanvullend onderzoek te doen naar de oorzaken van taakonzuiverheid waarbij de krachten worden gebundeld met de lopende activiteiten binnen het regionale rcDMZ programma in 2022.

Het beleidsthema Taakzuiverheid heeft een grote impact op de beschikbare SO-capaciteit en daarmee het functioneren en het ervaren werkplezier van de SO’s en is een belangrijk onderdeel bij de verwezenlijking van integrale medische ouderenzorg. Daarom zal het ook worden meegenomen binnen de uitwerking van het regionale speerpunt Integrale Medische Ouderenzorg.

Optimaliseren ANW-diensten

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Inleiding

Optimaliseren van uitvoering van ANW-diensten

Als onderdeel van het landelijke programma Waardigheid en Trots in de regio staat het functioneren van de bestaande ANW dienstenstructuur in de belangstelling. Onderzoek, ondersteunende faciliteiten (TRIAGE-app) en procesoptimalisaties zijn ondernomen. Ook zo, ook samen met externe partijen de kwaliteit en continuïteit van de ANW dienst vorm en inhoud te geven. In deze actielijn wordt daar de samenwerking tussen de SO en de huisarts aan toegevoegd, alsook de inzet van nieuwe technologie zoals de Hololens.

In de regio Gooi-Vechtstreek-Almere is een gezamenlijke ANW dienst die goed functioneert. Echter, men ervaart een toenemende werkdruk en heeft het gevoel dat de inrichting en organisatie beter kan. In samenspraak met de Erasmus Universiteit is actie-onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van de ANW-functie in de regio.

Bedoeling is het optimaliseren van de ANW functie. In het onderzoeksproject zijn de volgende aspecten relevant:

 • Processen en standaardisatie van ANW-werkwijze
 • Opleiden, leren en ontwikkelen van de actoren binnen de ANW-functie
 • Integratie van mens en ICT-technologie (ECD-diversiteit in de regio)
 • Werkdruk en werklast in de ANW-diensten
 • Werkorganisatie en -faciliteiten in de ANW-diensten

Conclusies

Het onderzoek leidt tot een aantal voorlopige conclusies, deze staan in het beleidsadvies verder uitgewerkt:

 • Periodiek en regionaal ingerichte triagetraining
 • Verpleegkundige triage op alle locaties
 • Samenwerking kleinschalige zorgorganisaties
 • Optimaliseren samenwerking voorwacht-achterwacht
 • Meer preventief werken door artsen en het verzorgend personeel op de verschillende locaties
 • Begeleiding in de eerste dienst van starters door ervaren voorwacht
 • Beperken van het continurooster

Aanbevelingen

Bovenstaande conclusies hebben geleid tot concrete aanbevelingen vanuit het actieteam:

 1. Direct starten met regionale verpleegkundige opleiding en scholing inzake Triage
 2. Brede invoering vaan de verpleegkundige voorwacht met beschikbaarheid voor alle locaties
 3. ECD-toegang en gebruik vereenvoudigen

Het advies van het actieteam is om de bovenstaande punten mee te nemen bij het ‘speerpunt Integrale Medische Ouderenzorg (IMOZ)’ van de Regionale Zorgvisie GVA. Verder beveelt het actie team aan:

 1. Meer proactief werken
 2. Optimalisering van de functionele ‘artsen’-samenwerking
 3. Inspraak en zeggenschap SO’s bij uitbreiding ANW verzorgings-/werkgebied
 4. Modernisering van de ANW met hulp van inzet van de Hololens

Deze bovenste drie aanbevelingen kunnen meegenomen worden in het in te richten periodiek overleg in de regio: de SO-werktafel. Punt 4 t/m 7 zijn belangrijke onderwerpen voor het regionale Waarneemoverleg van SO’s. Daarbij wordt ook verbinding gezocht met de managers behandelzaken.

Besluiten over de ANW functie in de regio

Het optimaliseren van de triage door de verpleegkundige voorwacht (kwalitatief en kwantitatief), zal worden meegenomen binnen het regionale speerpunt integrale medische ouderenzorg (IMOZ), net als de ECD-toegang tussen de verschillende VVT-organisaties. De andere aanbevelingen worden meegenomen in het regionale Waarneemoverleg waarin SO’s van 5 grote VVT-organisaties in de regio zijn vertegenwoordigd.

TEAM ACTIELIJN

ANDERS WERKEN

Met dank aan

De externe onderzoekers van ESHPM:

Dr. J.J. Schuurmans
Dr. D. Ivanova
Dr. I. Wallenburg

JENNIFER HARMER
JENNIFER HARMERRegiehouder taakzuiverheid
WENDY LANGERAK
WENDY LANGERAKRegiehouder taakzuiverheid
BREGJE SMIT
BREGJE SMITRegiehouder ANW

Meer weten over het programma Specialist Ouderengeneeskunde in Toekomstperspectief?

We komen graag met je in gesprek!