“Regionale opleidingsregio: SO en Opleiden voor de Toekomst”

In de regio Gooi-Vechtstreek-Almere, bestaan tal van opleidingen, trainingen en scholingsprogramma’s voor SO’s. Het ontbreekt echter aan een compleet overzicht van de regionale opleidingscapaciteit in de regio GVA. Hierdoor kan deze niet optimaal benut worden en loopt de regio GVA opleidingskansen mis. Daar moet wat aan gedaan worden. In de actielijn Anders Opleiden zijn drie verschillende richtingen onderzocht en deze hebben geleid tot beleidsadviezen om het opleiden van de SO’s in de regio te structureren:

 1. Bij- en nascholingsprogramma voor ANIOS, coassistenten en optioneel voor SO’s in opleiding
 2. Gecombineerd opleiden van AIOS door integratie van opleidingsgroepen (GOG)
 3. Gecombineerde opleidingsplaats voor psychologen in opleiding tot GZ psycholoog (GOP)

1. Bij- en nascholing (BNS)

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Inleiding

Onderzocht is hoe regionale bij- en nascholing (BNS) van ANIOS en coassistenten het best georganiseerd kan worden in de regio. Zo werd een pilot uitgevoerd rond een centraal opleidingsvraagstuk dat speelt in de hele regio, daarbij is gekozen voor het thema ‘dienst draaien’. De resultaten van de pilot geven richting aan het vervolg en de gewenste aanpak van regionale bij- en nascholing. Daarbij is het binden van basisartsen noodzakelijk. Bij- en nascholing is een bouwsteen bij de uitwerking van de regionale magneetfunctie.

De evaluatie van de pilot leidde tot de volgende doelstellingen:

 1. Het benutten van kansen en mogelijkheden voor het regionaal combineren en optimaliseren van de bij- en nascholing voor ANIOS, AIOS en coassistenten in het specialisme ouderengeneeskunde (kwantitatief, kwalitatief en kosteneffectief).
 2. Het leveren van een bijdrage aan het vergroten van opleidingsvolumes en het verrijken van de leerroutes van ANIOS en AIOS Ouderengeneeskunde met gecombineerde bij- en nascholing.
 3. Het optimaal benutten van de rol van de SO, en de SO-functiefamilie, bij de opzet en de implementatie – invoering en uitvoering – van gecombineerde bij- en nascholing voor basisartsen, AIOS en coassistenten in de regio.

Resultaten

De eerste indrukken en ervaringen met het concretiseren van dit beleidsthema in de regio is positief:

 • Regionale krachtenbundeling van bij- en nascholingsactiviteiten voor ANIOS en coassistenten (en indirect de SO-functiefamilie) lijkt kansrijk.
 • De beoogde (meer)waarde van regionale organisatie van deze bij en nascholing-functie wordt als kansrijk geacht waarbij de SO’s/zorgprofessionals kunnen worden ontzorgd inzake organisatietaken.
 • De SO’s (en overige leden van de SO-functiefamilie) lijken samen een krachtige en waardevolle onderwijsgroep te kunnen worden binnen het (medische) Ouderenzorg domein met beperking van de belasting in onderwijstijd door de regionale verdeling van bijdragen.
 • De aantoonbare meerwaarde van regionale Bij- en Nascholing voor de SO-functie is met een pilotervaring in uitvoering nog niet voldoende in beeld om besluiten te kunnen nemen.

Vervolg

Er moeten vervolgstappen gezet worden. In de regio zal een verdere verdieping plaats moeten vinden. Vervolgens moet de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van regionale Bij- en Nascholing structureel worden ingebed. Daarbij is afstemming met de gebruikersdoelgroepen belangrijk, daarbij krijgen ook grotere regionaal overstijgende opleidingsambities aandacht. Het versterken van het regionale opleidingsnetwerk staat centraal, met alle ketenpartners.

Besluit

In het programma is in de regio een Bij- en Nascholingsmodule uitgewerkt. Deze wordt in de loop van 2022 verder uitgevoerd. Aan de hand van de ervaringen volgt het besluit voor regiobrede toepassing. Als onderdeel van een van de speerpunten van de Regionale Zorgvisie in de regio past het bij de Regionale Zorg Academie en als thema bij de SO-werktafel in de regio.

2. Gecombineerd opleiden van AIOS tot SO (GOG)

Inleiding

De zorgvraag neemt in volume en complexiteit toe. De zoektocht naar de juiste zorg op de juiste plaats speelt daarbij een belangrijke rol. De Specialist Ouderengeneeskunde (SO) staat daarbij centraal, samen met aanpalende disciplines, de zogenaamde SO-functiefamilie. Daarom Is gezocht naar aanvullende of nieuwe opleidingsmogelijkheden om de bestaande opleidingscapaciteit voor AIOS Ouderengeneeskunde verder te vergroten. Daarbij is gekeken over de instellingsmuren heen, in regionaal verband.

Vanuit de gedragen visie dat gecombineerd opleiden in de regio meerwaarde heeft werden de volgende doelstellingen geformuleerd:

 1. Het benutten van kansen en mogelijkheden voor het regionaal combineren en optimaliseren van de opleiding tot AIOS Ouderengeneeskunde (kwantitatief, kwalitatief en kosteneffectief).
 2. Het vergroten van opleidingsvolumes en het verrijken van de leerroutes van AIOS Ouderen-geneeskunde (opleidingsrendement met een gecombineerde opleidingsgroep (GOG)).
 3. Het benutten van de begeleidende rol van een SO en de SO-functiefamilie in opleidingsteams bij de implementatie – invoering en uitvoering – van de begeleidingsschil als onderdeel van het GOG-concept in de regio.

Resultaten

Zorgorganisaties HilverZorg en Inovum combineerden hun opleidingsgroepen. Deze pilot en het aanvullend onderzoek in deze actielijn tonen de meerwaarde van regionaal opleiden. Het laat de mogelijkheden zien van de ontwikkeling van een instellingsgerichte SO-opleidingsaanpak naar een gecombineerde opleidingsgroep in de regio. De volgende conclusies werden getrokken:

 • Regionale krachtenbundeling van opleidingsactiviteiten (GOG-concept) van AIOS Ouderengeneeskunde lijkt kansrijk voor het vergroten van opleidingsvolumes.
 • De leerroutes voor AIOS kunnen in meerdere opzichten worden verrijkt door regionale samenwerking en het combineren van opleidingsgroepen en stageleerplaatsen.
 • De aantrekkingskracht kan worden vergroot met de invoering van regionale opleidingsactiviteiten (een GOG-concept) van waaruit de continuïteit van de begeleiding en de leerrijkheid van de leerwerkplaats beter gewaarborgd kan worden.
 • De verkenning van opleidingsvernieuwing is nog onvoldoende gedeeld in de regio en vraagt aanvullend overleg om samen tot een verdieping van deze geschetste ontwikkelingen te komen.
 • De verdere doorontwikkeling van het leerklimaat binnen een GOG-concept is kansrijk en kan de SO-opleiding een waardevolle impuls geven.

Vervolg

De voorlopige gunstige conclusies zullen in een gedetailleerde businesscase moeten uitgewerkt. Verdere verdieping is nodig. Alsook de structurele afstemming met alle SO gerelateerde vraagstukken in de regio. Samen met alle in de regio aanwezige SO-opleiders.

Besluit

De uitwerking van meer gedetailleerde businesscases gericht op de waardecreatie en impact van de inrichting en organisatie van zowel het GOG-concept, de regionale bij- en na scholing als het gezamenlijk opleiden van GZ-psychologen lijkt een zinvolle vervolgstap. Om zo concreter zicht op de meerwaarde te krijgen in de zin van aantoonbare bijdrage aan vergroten aantrekkingskracht van de regio en opleidingsrendement. Dat draagt bij aan (medische) kwaliteit, aantoonbare kwantiteit en in het verlengde daarvan meetbare kosteneffectiviteit. Dit zal worden meegenomen in het speerpunt Regionale Zorg Academie van het programma Regionale Zorgvisie.

Dit thema zal daarnaast terugkomen op de agenda van de SO-werktafel.

3. Gecombineerde Opleiding tot GZ-psycholoog (GOP)

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Inleiding

De toenemende zorgvraag en complexiteit van de ouderenzorg vraagt om een heroriëntatie op de SO-taaktoedeling en de taakverdeling tussen de professionals in de SO-functiefamilie. Deze SO-functiefamilie ontwikkelt zich waarbij ook de GZ-psycholoog met gespecialiseerde verpleegkundigen samenwerken. De zorgvraag naar het zorgaanbod van de GZ-psychologen wordt steeds groter. Terwijl de mogelijkheden om extra GZ-psychologen op te leiden klein zijn. Daarom is gekeken of het ‘samen opleiden’ tot GZ-psycholoog in de regio haalbaar en uitvoerbaar is. Vraagstellingen daarbij:

 1. Welke kansen en mogelijkheden zijn er voor het optimaliseren van de opleiding tot GZ-psycholoog (kwantitatief, kwalitatief en kosteneffectief) in regioverband?
 2. Welke bijdrage kan een GZ-psycholoog leveren aan taakoptimalisatie c.q. taakzuiverheid van de SO?
 3. Welke rol kan een GZ-psycholoog vervullen bij de implementatie en uitvoering van de WZD in de regio?

Resultaten

De bevindingen van het actieteam leidden tot de volgende conclusies:

 • De regionale krachtenbundeling van opleidingsactiviteiten (GOP/Samen Opleiden) van GZ-psychologen lijkt kansrijk.
 • De (meer)waarde van de GZ-psycholoog voor de cliënt/bewoner is bekend. De GZ-psycholoog kan mogelijk aanvullend waardevol zijn binnen het Medische Ouderenzorg domein.
 • De aantoonbare meerwaarde van de GZ-psycholoog voor de SO-functie is nog niet voldoende in beeld.

Aanbevelingen

Een belangrijke vervolgstap zou moeten zijn om een gedetailleerde businesscase te maken, gericht op waardecreatie en impact van de GZ-psycholoog binnen de medische ouderenzorg. Daarbij moet ook gekeken worden naar de wederkerigheid tussen de SO en GZ-psycholoog.

Vervolg

In september 2021 is vanuit werkgroep verband gestart met een verdere verdieping naar de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van de gecombineerde opleidingsplaats van GZ-psychologen (GOP). De voorlopige gunstige conclusies zullen in een gedetailleerde businesscase moeten uitgewerkt. Verdere verdieping is nodig.

Besluit

De uitwerking van meer gedetailleerde businesscases gericht op de waardecreatie en impact van de inrichting en organisatie van zowel het GOG-concept, de regionale bij- en na scholing als het gezamenlijk opleiden van GZ-psychologen lijkt een zinvolle vervolgstap. Om zo concreter zicht op de meerwaarde te krijgen in de zin van aantoonbare bijdrage aan vergroten aantrekkingskracht van de regio en opleidingsrendement. Dat draagt bij aan (medische) kwaliteit, aantoonbare kwantiteit en in het verlengde daarvan meetbare kosteneffectiviteit. Dit zal worden meegenomen in het speerpunt Regionale Zorg Academie van het programma Regionale Zorgvisie.

Ook de verdere uitwerking van de inzet van de GZ Psycholoog binnen de (medische) ouderenzorg, met de belangen van de bewoner/cliënt in alles voorop, lijkt ook een zinvolle vervolgstap. Het advies daarbij is om de wederkerigheid tussen de SO en de GZ-psycholoog nader te onderzoeken in relatie tot de rol van regiehouder. Betrokkenheid van de SO´s in de verdere verkenning van de rol van de GZ-psycholoog binnen de ouderenzorg en de SO-functiefamilie is essentieel voor duurzame borging van zowel ouderenzorg als ouderen welzijn. Het is daarbij ook een belangrijk onderdeel bij de verwezenlijking van integrale medische ouderenzorg. Verdere uitwerking van dit beleidsthema zal dan ook worden meegenomen binnen van het regionale speerpunt integrale medische ouderenzorg (IMOZ), waarbij overlap is met het thema taakzuiverheid.

TEAM ACTIELIJN

Anders Opleiden

Met dank aan

Casper Baars, projectleider verkenningsteam GOP GVA
Marja Veerman, extern onderzoeker Locum Consult

LOUIS HAHN
LOUIS HAHNRegiehouder
ASTRID BECKERS
ASTRID BECKERSTeamlid
RENÉE VAN DER LEEUW
RENÉE VAN DER LEEUWTeamlid
DIANE ANGENENT
DIANE ANGENENTTeamlid

Meer weten over het programma Specialist Ouderengeneeskunde in Toekomstperspectief?

We komen graag met je in gesprek!