For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Actielijn Anders Behandelen

“Integrale Medische Ouderenzorg (IMOZ)”

Voor de medische zorg voor kwetsbare ouderen in de 1e lijn, binnen woonzorgcombinaties en in de thuissituatie is ‘de juiste zorg op de juiste plaats’ essentieel. Het huidige zorgsysteem maakt nog onderscheid in de toegangspoorten voor deze zorgvraag, waarbij er sprake is van belemmerende schotten. De vraag is dan ook hoe een continuüm te creëren waarbij medische zorg – in de juiste omvang, op de juiste plaats en tegen de juiste vergoeding – duurzaam beschikbaar kan komen voor de kwetsbare oudere. De samenwerking tussen de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde (SO) speelt hierbij een centrale rol waarbij de zoektocht zich steeds meer richt op een verregaande integratie van medische generalistische en specialistische taken.

IMOZ concept

In de actielijn Anders Behandelen is gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het integrale 1e lijns-concept ‘Integrale Medische Ouderen Zorg’ (IMOZ-concept). De huisarts wordt gevraagd medische zorg te leveren aan ouderen met een complexe hoge zorgvraag. Daarnaast probeert de SO de huisarts en de ouderen in de 1e lijn steeds meer te ondersteunen. Een goede samenwerking in de regio is dan cruciaal om steeds tijdig de juiste geneeskundige zorg te kunnen bieden aan kwetsbare ouderen.

Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en VVT-bestuurders werken regionaal samen aan het oplossen van de kwaliteits-en capaciteitsvraagstukken in de medische zorg voor kwetsbare ouderen nu en in de toekomst. Zij stelden hiervoor een concept convenant op. Dit werd vertaald naar bouwstenen voor de invoering en uitvoering van het IMOZ-concept in de vorm van pilots in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere.

Resultaten

In de actielijn is een implementatieplan uitgewerkt van het IMOZ concept. Met pilotdraaiboeken en aanbevelingen voor intensieve samenwerking met uiteenlopende stakeholders. Met gebruikmaking van bestaande zorgnetwerken en verschillende geldende beleidskaders. In de actielijn werd een aantal aanbevelingen geformuleerd voor het implementeren van het IMOZ concept:

  1. Commitment vanuit bestuurders van VVT-organisaties en huisartsen
  2. Inbedding als speerpunt binnen het regionale programmaplan
  3. Meer richten op het leveren van de beste zorg op de juiste plaats vanuit een (medisch)samenwerkingsmodel
  4. Bereidheid tot wederkerigheid van huisartseninzet in de 2elijn
  5. Een transparante SO-capaciteitsraming en een te verantwoorden SO-inzet in de 1elijn ten koste van inzet in de 2elijn
  6. Duidelijkheid over de betaalbaarheid van de SO-inzet binnen het IMOZ-concept in de 1elijn
  7. Extra aandacht en verwachtingen management om eventuele reputatie-en imagoschade te voorkomen
  8. Kennisnemen van het ANW-beleidsadvies (rijdende verpleegkundige, triage/advies/handelen)
  9. SO-relatiebeheer met regionaal overleg SO’s (SO-GVA commissie), bestuurlijk netwerkoverleg en huisartsenoverleg met RHOGO
  10. Het biedt kansen en mogelijkheden om digitale zorgtechnologie (HoloLens) structureel in te bedden

Vervolg

De Actielijn Anders Behandelen heeft inmiddels voor de uitwerking van de IMOZ businesscase een budget gekregen en het benodigde bestuurlijke commitment voor de uitvoering.

Het IMOZ-concept is nog niet helemaal uitgekristalliseerd en zal de komende tijd verder worden geconcretiseerd. Dit beleidsthema is een ontwikkeling waarbij vanuit pilots enerzijds gewerkt wordt aan het uitproberen en anderzijds met kennis delen over de toepasbaarheid van het IMOZ concept in de praktijk. Op diverse onderdelen zijn nieuwe inzichten te verwachten.

De Actielijn Anders Behandelen heeft inmiddels voor de uitwerking van de IMOZ businesscase een budget gekregen en het benodigde bestuurlijke commitment voor de uitvoering.

Besluit

De IMOZ-pilots zijn in september 2021 van start gegaan binnen het IMOZ implementatieprogramma en onlangs als onderdeel van een van de speerpunten van de Regionale Zorgvisie (RZV-GVA) benoemd.

Concept convenant

TEAM ACTIELIJN

ANDERS BEHANDELEN

EVELINE COURS
EVELINE COURSRegiehouder

Met dank aan

Ellen van Ginkel, manager Expertise- en Behandelcentrum Vivium
René Batenburg, directeur RHOGO
Wouter Blokhuis, medisch manager, directeur HAP

Meer weten over het programma Specialist Ouderengeneeskunde in Toekomstperspectief?

We komen graag met je in gesprek!